Terapi

Jeg skelner i min praksis mellem behandlings- og udviklingssamtaler: 

Terapi

I terapi behøver der som udgangspunkt ikke være et konkret fokus eller problem som i coaching, men i stedet kommer vi rundt om de vanskeligheder du oplever i dit samlede liv. De fleste klienter har terapisessioner hver 14 dag, og mange har et forløb på et halvt til et helt år.

Coaching

Vælg coaching hvis du har brug for sparring ift. en udviklingsproblematik – enten privat eller på dit arbejde. Vores samtaler vil være med henblik på at finde ud af hvilke ressourcer du har, og hvilke du har brug for til at klare den pågældende situation du befinder dig i.

Parterapi

Jeg tilbyder parterapi, hvor jeg arbejder med par på at styrke deres forhold og kommunikation. Gennem en tryg og støttende atmosfære hjælper jeg par med at identificere og løse konflikter, forbedre deres forståelse for hinanden og genopbygge tilliden. Min tilgang til parterapi er baseret på empati, respekt og evidensbaserede metoder, der sigter mod at skabe varige og meningsfulde forandringer i parforholdet.

Supervision

I min praksis tilbyder jeg også supervision til psykologer og andre fagfolk inden for det psykologiske felt. Gennem supervisionen giver jeg støtte, vejledning og refleksion, der hjælper mine kolleger med at håndtere komplekse cases og udvikle deres professionelle færdigheder. Mit mål er at skabe et trygt og støttende rum, hvor supervisanden kan udforske og udvikle deres faglige identitet og praksis.


Hvordan foregår en session?

En terapisession varer 45 min.
I den indledende samtale fortæller du om dine vanskeligheder, hvad du søger hjælp til og hvad du håber at få ud af terapiforløbet. Vi taler om hvilke erfaringer du har med de vanskeligheder du søger hjælp til, hvad der er hjælpsomt og hvornår du bliver yderligere belastet. Vi taler om hvilket forløb du har brug for og hvordan vi kan arbejde med dette. Jeg fortæller om mine metoder og min vurdering af din situation.

I den anden samtale vil jeg gerne høre din livshistorie (struktureret af mig) mhp. at få indblik i dine ressourcer og sårbarheder.

Derefter starter det egentlige terapiforløb. Behandlingen foregår gennem samtale og med opmærksomhed på forskellige kropssignaler og deres betydning for din problematik som gavnlig eller belastende. Vi tager hver gang udgangspunkt i hvor du er og hvad, der fylder mest i dit liv. Vi trækker tråde til tidligere erfaringer og opbygger og vedligeholder ressourcer til at rumme og mestre sårbarheder. Ved at fokusere på både sansninger, følelser og tanker kan du få indblik i dine samlede ressourcer og ikke udelukkende den idealiserede udgave af dig. Du kan stoppe op, reflektere og vælge en håndtering, der er hensigtsmæssig i situationen. 

Metode

Jeg er særligt inspireret af metoder indenfor samspillet mellem krop og psyke.

Neuroaffektiv Relations Metode (NARM)
I NARM arbejdes der med nervesystemets evne til at regulere kroppens ressourcer og sindets evne til at mestre forandringer. Kroppen reguleres af nervesystemet, der er en fintfølende mekanisme som reagerer på såvel ydre som indre faktorer. Gennem opmærksomhed på kroppens ressourcer / sårbarheder kombineret med samtale, arbejder vi med din aktuelle livssituation – f.eks. en stress-tilstand eller angst.

I NARM er hovedfokus ikke på vores historie og de traumer den kan have givet os, men de overlevelsesstrategier vi har udviklet for at klare vores liv. Disse strategier, som vi bærer med os, kan være med til at spænde ben for os, hvis de ikke er hjælpsomme i vores nuværende liveomstændigheder.
Du kan læse mere om NARM-metoden her

Hvordan ser NARM ud i praksis

Fx en stresstilstand.

De fleste, der oplever stress er både påvirket psykisk og fysisk.
Når kroppen stresses reagerer den ved at gå i alarmberedskab og aktivere stresshormoner til at klare de ekstra krav.

Dette er en naturlig proces og kroppens måde at håndtere belastninger på. Ved vedvarende belastninger og stresstilstande vil kroppen blive mærket af det konstante alarmberedskab og få svært ved at falde til ro igen. Dette kan resultere i en del symptomer:
– Søvnvanskeligheder
– Påvirket appetit
– Koncentrationsvanskeligheder
– Svingende følelser
– Ængstelighed/angst
– Uoverkommeligheds følelser
– Kropslige smerter
– Behov for at trække sig fra sociale situationer
– Svært ved at prioritere
– Hukommelsesbesvær.

Krop og sind forsøger med alle midler at finde løsninger på de oplevede belastninger. Ofte bliver løsningerne en del af problemet, der vedligeholder en stresstilstand i kroppen. F.eks. at man havner i endeløse grublerier uden at finde en løsning. Grublerierne bidrager i sig selv til forøget alarmberedskab og man ender let i en nedadgående spiral, hvor man ikke kan finde nogen løsning. Alarmberedskabet fodrer hjernen med beskeder om, at der er farer på færde og der skal findes en løsning.

Når vi som mennesker styres af vores alarmberedskab (reptilhjernen) finder vi ikke modne og velovervejede løsninger men istedet de løsninger, der hurtigt bringer os i sikkerhed. Hvis man f.eks. er konfliktsky, vil man være tilbøjelig til at trække sig meget hurtigt, fra en situation, selvom konflikten kunne være væsentlig for en løsning af den aktuelle stresssituation.

I en sådan stress situation, vil vi sammen kigge på hvordan du som person bliver ladet op, og i hvilke situationer din energi og ressourcer bliver opbrugt. Du vil opleve at finde ud af hvad der beroliger dig og hvad der gør dig urolig, og vil få metoder der hjælper dig til at regulere dit nervesystem, så at du har mulighed for selv at regulere når du føler nervøsitet eller stress. 

Få mere at vide om mig som behandler